POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dla użytkowników serwisu keszker.pl

I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Jarosław Bazylewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SeoInvention Jarosław Bazylewicz, NIP: 912-184-43-45 z siedzibą w Oławie (55-200), ul. Chrobrego 128/29, zwany dalej „SeoInvention” Kontakt SeoInvention w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: admin@pozyczka-online.info.

II. Inspektor Ochrony Danych
SeoInvention aktualnie nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W kwestiach dotyczących Pana/Pani danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z SeoInvention.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
W celu umożliwienia Panu/Pani korzystania z usług serwisu keszker.pl, zwanego dalej „serwisem” SeoInvention przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w niżej wskazanych celach. Podajemy je poniżej wraz ze wskazaniem podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Dla celu marketingu i remarketingu przetwarzamy takie dane zbierane przez Google Analytics i Facebook Ads (narzędzia pozwalające śledzić czynności, jakie podjął Pan/podjęła Pani podczas korzystania z serwisu)

W tym zakresie przetwarzanie ma swoją podstawę w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, w przypadku wyrażenia na to przez Pana/Panią zgody.

W celu przesyłania newslettera (wiadomości zawierającej informację handlową) przetwarzamy dane osobowe w postaci Pana/Pani adresu e-mail.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, w przypadku wyrażenia na to przez Pana/Panią zgody.

IV. Cookies
1. Serwis na swojej stronie internetowej, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, które są zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Podobne działania stosuje większość funkcjonujących stron internetowych. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google).
2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej. Przykładowe z nich wymieniamy poniżej:
• poprawa wydajność korzystania ze strony internetowej — dzięki plikom cookies strona internetowa działał sprawnie i ułatwione jest korzystanie z jej funkcji dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi wizytami na niej. Ułatwia to również poruszanie się między poszczególnymi podstronami;
• stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej. Dotyczyć mogą np. najczęściej odwiedzanych podstron. Umożliwiają również identyfikację błędów na nich wyświetlanych. W ten sposób przyczyniają się do zwiększenia komfortu przeglądania stron;
• tworzenie statystyk — dzięki plikom cookies możliwe jest dokonanie analizy sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej. Ułatwia to prace nad personalizacją strony. Do monitoringu strony i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics oraz Facebook ads;
• korzystanie z funkcji społecznościowych — pliki cookies umożliwiają polubienie naszego funpage’a na tym portalu bezpośrednio z naszej strony internetowej.
3. Wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — nie jesteśmy w stanie na ich podstawie ustalić Pana/Pani tożsamości bez posiadania dodatkowych danych.
4. Pana/Pani przeglądarka internetowa prawdopodobnie domyślnie zezwala na wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu. Z tego powodu przy pierwszej wizycie w serwisie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. W przypadku, gdyby Pan/Pani nie życzył sobie wykorzystania cookies przy korzystania z serwisu, należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Polegać ona może na całkowitej blokadzie tych plików lub żądaniu powiadomienia o każdorazowym zapisaniu takich plików na urządzeniu. Ustawienia te mogą być zmienione w każdej chwili.
5. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować niedogodności przy korzystaniu z serwisu. Polegać one mogą m.in. na konieczności każdorazowego logowania się, czy braku możliwości polubienia naszego funpage’u na portalu facebook bezpośrednio z pozycji serwisu.

V. Prawo wycofania zgody
1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na wyrażonej przez Pana/Panią zgodnie, w każdym czasie istnieje możliwość jej cofnięcia.
2. Cofnięcie zgody może nastąpić na jeden z niżej podanych sposobów:
• wysłanie maila bezpośrednio do SeoInvention na adres admin@pozyczka-online.info lub
• przesłać oświadczenie o cofnięciu zgody na adres SeoInvention lub
• usunąć zamieszczony komentarz lub opinię.
3. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

VI. Obowiązek podania danych osobowych
1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Istnieją jednak przypadki, gdy podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem korzystania z serwisu.
2. Aby możliwe było otrzymywania newslettera konieczne jest podanie adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie przesłać informacji handlowej o serwisie.
3. Aby mógł/mogła Pan/Pani korzystać z serwisu bez konieczności logowania się przy przechodzeniu na kolejne podstrony oraz w posiadania możliwości polubienia funpage’u serwisu na portalu facebook bezpośrednio ze strony serwisu konieczne jest wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VIII. Odbiorcy danych osobowych
1. W przyszłości mogą zaistnieć okoliczności, które spowodują konieczność lub obowiązek po stronie SeoInvention przekazania danych osobowych. Obecnie nie możemy przewidzieć, w jakich sytuacjach mogłoby to nastąpić. Zapewniamy jednak, że każdy taki przypadek będzie poddany dokładnej analizie w celu wyeliminowania sytuacji udostępnienia danych osobie nieuprawnionej.

IX. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

X. Okres przetwarzania danych osobowych
1. Państwa dane przetwarzane są jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia wyznaczonego celu. Następnie zostaną one nieodwracalnie usunięte.
2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy do czasu odwołania zgody — w odniesieniu do adresu e-mail przetwarzanego w celu wysyłania newslettera. Po upływie określonego czasu (np. 5 lat) możemy zwrócić się do Pana/Pani w celu potwierdzenia zgody na dalsze przetwarzanie;
3. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. W przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do bycia zapomnianym takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

XI. Uprawnienia podmiotów danych
1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych;
• sprostowania danych osobowych;
• usunięcia danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• przenoszenia danych osobowych.
2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i dołożymy wszelkich starań by ułatwić ich realizację.
3. Wymienione uprawnienia nie są absolutne. Mogą zaistnieć sytuacje, w których zmuszeni będziemy do odmowy ich realizacji lub zaproponowania innego rozwiązania niż to, które jest przez Pana/Panią proponowane. Odmowa realizacji Pana/Pani żądania może nastąpić tylko po jego wnikliwej analizie i wyłącznie w przypadku, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia działania zgodnego z prawem.
4. W każdej chwili ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu co do sposobu przetwarzania danych osobowych. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
• istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które mają charakter nadrzędny w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
• istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. W każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
6. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:
• wysłanie maila bezpośrednio do SeoInvention na adres admin@pozyczka-online.info lub
• wysłanie oświadczenia pismem na adres SeoInvention.

XII. Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIII. Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona poprzez e-mail, o ile został on podany. W przypadku braku podania danych umożliwiających nam kontakt z Panem/Panią informacje na o zmianach Polityki prywatności będą dostępne w następujący sposób:
• na stronie internetowej serwisu,
• poprzez zwrócenie się z prośbą o ich przesłanie pod adres e-mail admin@pozyczka-online.info
3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 14.03.2019 roku.